แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน :  เรียงตามชื่อหลักสูตร
คณะ หลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.1/2.1.pdf
KPI 2.2
2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.2/2.2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
3.1-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3 .pdf
3.1-1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4 .pdf
3.1-1-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5 .pdf
3.1-1-6 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-6 .pdf
3.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1 .pdf
3.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1..pdf
4.1.1-2..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2..pdf
KPI4.2
4.2.2-2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.1.pdf
4.2.2-2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.2.pdf
4.2.2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-3.pdf
4.2.2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-4.pdf
4.2.2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-5.pdf
4.2.2-6.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.1.pdf
4.2.2-6.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.2.pdf
4.2.2-6.3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.3.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
KPI5.4
5.4-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-13.pdf
5.4-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-14.pdf
5.4-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
SAR6
KPI6.1
การศึกษาปฐมวัย
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
KPI3.2
3.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-6.pdf
3.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-7.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
KPI4.2
4.2-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-10.pdf
4.2-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-11.pdf
4.2-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-12.pdf
4.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-4.pdf
4.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
4.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-10.pdf
5.2-3-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-11.pdf
5.2-3-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-12.pdf
5.2-3-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-13.pdf
5.2-3-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-14.pdf
5.2-3-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-15.pdf
5.2-3-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-16.pdf
5.2-3-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-17.pdf
5.2-3-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-18.pdf
5.2-3-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-19.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-20.pdf
5.2-3-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-21.pdf
5.2-3-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-22.pdf
5.2-3-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-23.pdf
5.2-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
5.2-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-4.pdf
5.2-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-5.pdf
5.2-3-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-6.pdf
5.2-3-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-7.pdf
5.2-3-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-8.pdf
5.2-3-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-13-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-2.pdf
5.4-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-3.pdf
5.4-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-4.pdf
5.4-7-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
6.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-8.pdf
การศึกษาพิเศษ
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-10-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-10-1.pdf
1.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-2-1.pdf
1.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-3-1.pdf
1.1-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-4-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-2.pdf
5.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2.pdf
5.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-13-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-14-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1.pdf
5.4-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-6-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-7-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-2-1.pdf
6.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-2-2.pdf
6.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-3-1.pdf
6.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-3-2.pdf
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 (1).pdf
1.1-1-2 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 (2).pdf
1.1-1-3 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3 (1).pdf
1.1-1-3 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3 (2).pdf
1.1-1-4 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4 (1).pdf
1.1-1-4 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4 (2).pdf
1.1-1-5 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (1).pdf
1.1-1-5 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (2).pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-2-1 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (1).pdf
3.2-2-1 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (2).pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-3.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-3-1 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (1).pdf
5.2-3-1 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (2).pdf
5.2-3-1 (3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (3).pdf
5.2-3-1 (4).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (4).pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
5.3-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-4.pdf
5.3-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-5.pdf
KPI5.4
5.4-1-1 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (1).pdf
5.4-1-1 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (2).pdf
5.4-1-1 (3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (3).pdf
5.4-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-11.pdf
5.4-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-12.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-6.pdf
5.4-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-7.pdf
5.4-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-8.pdf
5.4-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-1 .pdf
1.1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-2 .pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1 .pdf
3.2-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 .pdf
KPI3.3
3.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1 .pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1 .pdf
4.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2 .pdf
4.1-2-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3 .pdf
4.1-3-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1 .rar
4.1-3-2 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 .rar
KPI4.2
4.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1 .pdf
KPI4.3
4.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1 .pdf
4.3-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1 .pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1 .pdf
KPI5.2
5.2-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1 .pdf
5.2-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 .pdf
5.2-3-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 .pdf
5.2-3-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3 .pdf
KPI5.3
5.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 .pdf
5.3-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2 .pdf
5.3-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3 .pdf
5.3-1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4 .pdf
5.3-1-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5 .pdf
5.3-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1 .pdf
KPI5.4
5.4-1-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 .rar
5.4-11-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1 .pdf
5.4-12-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1 .pdf
5.4-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1 .pdf
5.4-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1 .pdf
5.4-5-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1 .pdf
5.4-9-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1 .rar
SAR6
KPI6.1
6.1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-1 .pdf
6.1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-2 .pdf
6.1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-3 .pdf
6.1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-4 .pdf
คอมพิวเตอร์ศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.xlsx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.xlsx
KPI 2.2
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
2.2-1-3.xlsx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-3.xlsx
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-4.xlsx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.xlsx
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
4.1-1.JPG chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1.JPG
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2.png
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3.png
4.1-4.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-4.png
4.1-5.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-5.png
4.1-6.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-6.png
KPI4.2
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.1-1-2.pdf
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2(1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(1).pdf
4.2-1-2(10).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(10).pdf
4.2-1-2(11).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(11).pdf
4.2-1-2(2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(2).pdf
4.2-1-2(3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(3).pdf
4.2-1-2(4).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(4).pdf
4.2-1-2(5).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(5).pdf
4.2-1-2(6).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(6).pdf
4.2-1-2(7).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(7).pdf
4.2-1-2(8).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(8).pdf
4.2-1-2(9).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(9).pdf
KPI4.3
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.1-1-2.pdf
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-1.png
5.1-2.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-2.png
5.1-3.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-3.png
5.1-4.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-4.png
5.1-4_1.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-4_1.png
Grade.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/Grade.pdf
KPI5.2
5.2-1.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-1.png
5.2-10.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-10.png
5.2-11.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-11.png
5.2-12.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-12.png
5.2-13.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-13.png
5.2-14.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-14.png
5.2-15.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-15.png
5.2-16.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-16.png
5.2-17.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-17.png
5.2-18.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-18.png
5.2-19.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-19.png
5.2-2.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-2.png
5.2-20.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-20.png
5.2-21.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-21.png
5.2-22.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-22.png
5.2-23.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-23.png
5.2-24.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-24.png
5.2-3.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-3.png
5.2-4.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-4.png
5.2-5.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-5.png
5.2-6.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-6.png
5.2-7.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-7.png
5.2-8.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-8.png
5.2-9.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-9.png
KPI5.3
5.3-1.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-1.png
5.3-10.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-10.png
5.3-12.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-12.png
5.3-13.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-13.png
5.3-14.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-14.png
5.3-2.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-2.png
5.3-3.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-3.png
5.3-4.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-4.png
5.3-5.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-5.png
5.3-6.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-6.png
5.3-7.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-7.png
5.3-8.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-8.png
5.3-9.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-9.png
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-1.jpg
6.1-10.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-10.png
6.1-11.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-11.png
6.1-12.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-12.png
6.1-13.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-13.png
6.1-14.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-14.png
6.1-15.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-15.png
6.1-16.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-16.png
6.1-17.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-17.png
6.1-18.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-18.jpg
6.1-19.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-19.png
6.1-2.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-2.png
6.1-20.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-20.jpg
6.1-21.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-21.png
6.1-3.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-3.png
6.1-4.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-4.png
6.1-5.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-5.png
6.1-6.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-6.png
6.1-7.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-7.png
6.1-8.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-8.png
6.1-9.png chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-9.png
เคมี
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-10.pdf
3.2-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-11.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยาและการแนะแนว
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นาฏศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2
1.1-1-5 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1
KPI 2.2
2.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1
3.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2
3.1-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3
3.1-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1
3.1-2-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2
KPI3.2
3.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1
3.2-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1
3.2-2-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2
3.2-2-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3
3.2-2-4 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4
KPI3.3
3.3-3-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1
3.3-3-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2
3.3-3-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1
4.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2
4.1-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3
4.1-1-4 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4
4.1-1-5 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5
4.1-1-6 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6
KPI4.2
4.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1
4.2-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2
4.2-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3
KPI4.3
4.3-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1
5.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2
KPI5.2
5.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1
5.2-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2
5.2-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3
KPI5.3
5.3-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR6/KPI6.1/6.1-1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
พลศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
3.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-2.pdf
3.1.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-3.pdf
3.1.1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-4.pdf
3.1.1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-5.pdf
3.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-1.pdf
KPI3.2
3.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.1.2-1.pdf
3.2.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-1.pdf
3.2.2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-10.pdf
3.2.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-2.pdf
3.2.2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-3.pdf
3.2.2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-4.pdf
3.2.2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-5.pdf
3.2.2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-6.pdf
3.2.2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-7.pdf
3.2.2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-8.pdf
3.2.2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-9.pdf
KPI3.3
3.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3.1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1.pdf
4.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2.pdf
4.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-2.pdf
4.1.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-1.pdf
KPI4.2
KPI4.3
4.3.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3.2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1.pdf
5.2.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-2.pdf
5.2.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-2.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1.pdf
5.3.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-2.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-1.pdf
6.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-2.pdf
6.1.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-3.pdf
ฟิสิกส์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI 1.1
1.1.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR1/KPI 1.1/1.1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
3.3-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1.5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1.5.pdf
4.1-1.6.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1.6.jpg
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
5.4.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.1.pdf
5.4.11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.11.pdf
5.4.12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.12.pdf
5.4.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.2.pdf
5.4.3.zip chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.3.zip
5.4.4.zip chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.4.zip
5.4.5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.5.pdf
5.4.6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.6.pdf
5.4.7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.7.pdf
5.4.9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1.1.3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1.1.3.pdf
6.1.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1.2.pdf
ภาษาไทย
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-11-1.pdf
1.1-11-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-11-2.pdf
1.1-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-4-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
3.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.pdf
3.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-6.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4.pdf
4.1-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5.pdf
4.1-3-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-6.pdf
4.1-3-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-7.pdf
4.1-3-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-8.pdf
4.1-3-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-9.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-10.pdf
4.2-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-11.pdf
4.2-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-12.pdf
4.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
4.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-6.pdf
4.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-7.pdf
4.2-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-8.pdf
4.2-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3 (1.1-4-1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3 (1.1-4-1).pdf
5.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
5.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6.pdf
5.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7.pdf
5.2-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-8.pdf
5.2-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-9.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2 (4.1-3-6).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 (4.1-3-6).pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2.pdf
5.3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-2-3.pdf
5.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-10-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-10-1.pdf
5.4-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-11-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-11-2.pdf
5.4-12-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-14-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1.pdf
5.4-14-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-14-2.pdf
5.4-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-5-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-5-2.pdf
5.4-6-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-6-2 5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2 5.3-1-1.pdf
5.4-6-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2.pdf
5.4-7-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-7-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-7-2.pdf
5.4-8-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-8-1.pdf
5.4-9-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
5.4-9-2 (4.1-3-7).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-9-2 (4.1-3-7).pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
ศิลปศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สังคมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
อุตสาหกรรมศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR2/KPI2.2/2.1-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.pdf
5.3-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4.pdf
5.3-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5.pdf
5.3-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-6.pdf
5.3-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-7.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-3.pdf
3.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-4.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-6.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
4.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-2.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
KPI5.4
5.4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-1.pdf
5.4-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-13.pdf
5.4-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-2.pdf
5.4-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-3.pdf
5.4-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1.2.pdf
6.1.4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1.4.pdf
สัตวศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-11-1.pdf
1.1-11-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-11-2.pdf
1.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1.pdf
1.1-2-2.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-2-2.docx
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.docx
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.docx
KPI4.2
4.2-1-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.docx
4.2-1-2.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.docx
KPI4.3
4.3-3-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.3/4.3-3-1.docx
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR6/KPI6.1/6.1.pdf
การพัฒนาชุมชน
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4.pdf
1.1-1-5 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5 (2).pdf
1.1-1-5 (3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5 (3).pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.1/2.1-1-2.pdf
2.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.1/2.1-1-3.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.2/2.2-1-2.pdf
2.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.2/2.2-1-3.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.docx
3.1-1-2.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.docx
3.1-1-3.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.docx
3.1-1-4.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.docx
3.1-1-5.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.docx
3.1-2-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.docx
KPI3.2
3.2-1-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.docx
3.2-1-2.xlsx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.xlsx
3.2-1-3.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.docx
3.2-1-4.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.docx
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-3.pdf
3.3-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-4.pdf
3.3-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-5.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-11.pdf
4.1-3-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-12.pdf
4.1-3-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-13.pdf
4.1-3-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-14.pdf
4.1-3-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-15.pdf
4.1-3-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-16.pdf
4.1-3-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-17.pdf
4.1-3-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-19.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5.pdf
4.1-3-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-6.pdf
4.1-3-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-7.pdf
4.1-3-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-8.pdf
4.1-3-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-9.pdf
4.1.3-4,4.1.3-10,4.1.3-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1.3-4,4.1.3-10,4.1.3-18.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.1/5.1.1-1.pdf
5.1.1-2.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.1/5.1.1-2.docx
5.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.1/5.1.2-1.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1-1.pdf
5.2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1-2.pdf
5.2.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.3-3.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.1-3.pdf
5.3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1-1.pdf
5.3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1-2.pdf
5.3.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1-3.pdf
5.3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.3-1-1.pdf
5.3.3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.3-3.pdf
KPI5.4
5.4.1 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.1 (2).pdf
5.4.1(5).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.1(5).pdf
5.4.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.1.pdf
5.4.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.2.pdf
5.4.3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.3.pdf
5.4.4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.4.pdf
5.4.6-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.6-1.pdf
5.4.6-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.6-3.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR6/KPI6.1/6.1-1.docx
6.1-2.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR6/KPI6.1/6.1-2.jpg
6.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR6/KPI6.1/6.1-3.pdf
ดนตรีสากล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นิติศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาเกาหลี
SAR1
KPI1.1
1.1.-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR1/KPI1.1/1.1.-1-1.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf