แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน :  เรียงตามชื่อหลักสูตร
คณะ หลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.1/2.1.pdf
KPI 2.2
2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.2/2.2.pdf
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1..pdf
4.1.1-2..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2..pdf
KPI4.2
4.2.2-2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.1.pdf
4.2.2-2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.2.pdf
4.2.2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-3.pdf
4.2.2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-4.pdf
4.2.2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-5.pdf
4.2.2-6.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.1.pdf
4.2.2-6.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.2.pdf
4.2.2-6.3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.3.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การศึกษาปฐมวัย
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
KPI3.2
3.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-6.pdf
3.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-7.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
KPI4.2
4.2-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-10.pdf
4.2-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-11.pdf
4.2-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-12.pdf
4.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-4.pdf
4.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
4.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-10.pdf
5.2-3-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-11.pdf
5.2-3-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-12.pdf
5.2-3-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-13.pdf
5.2-3-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-14.pdf
5.2-3-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-15.pdf
5.2-3-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-16.pdf
5.2-3-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-17.pdf
5.2-3-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-18.pdf
5.2-3-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-19.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-20.pdf
5.2-3-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-21.pdf
5.2-3-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-22.pdf
5.2-3-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-23.pdf
5.2-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
5.2-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-4.pdf
5.2-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-5.pdf
5.2-3-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-6.pdf
5.2-3-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-7.pdf
5.2-3-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-8.pdf
5.2-3-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-13-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-2.pdf
5.4-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-3.pdf
5.4-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-4.pdf
5.4-7-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
6.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-8.pdf
การศึกษาพิเศษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-1 .pdf
1.1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-2 .pdf
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1 .pdf
3.2-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 .pdf
KPI3.3
3.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1 .pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1 .pdf
4.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2 .pdf
4.1-2-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3 .pdf
4.1-3-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1 .rar
4.1-3-2 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 .rar
KPI4.2
4.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1 .pdf
KPI4.3
4.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1 .pdf
4.3-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1 .pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1 .pdf
KPI5.2
5.2-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1 .pdf
5.2-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 .pdf
5.2-3-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 .pdf
5.2-3-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3 .pdf
KPI5.3
5.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 .pdf
5.3-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2 .pdf
5.3-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3 .pdf
5.3-1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4 .pdf
5.3-1-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5 .pdf
5.3-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1 .pdf
KPI5.4
5.4-1-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 .rar
5.4-11-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1 .pdf
5.4-12-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1 .pdf
5.4-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1 .pdf
5.4-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1 .pdf
5.4-5-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1 .pdf
5.4-9-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1 .rar
SAR6
KPI6.1
6.1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-1 .pdf
6.1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-2 .pdf
6.1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-3 .pdf
6.1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-4 .pdf
คอมพิวเตอร์ศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เคมี
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยาและการแนะแนว
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นาฏศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2
1.1-1-5 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1
KPI 2.2
2.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1
3.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2
3.1-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3
3.1-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1
3.1-2-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2
KPI3.2
3.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1
3.2-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1
3.2-2-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2
3.2-2-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3
3.2-2-4 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4
KPI3.3
3.3-3-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1
3.3-3-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2
3.3-3-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1
4.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2
4.1-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3
4.1-1-4 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4
4.1-1-5 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5
4.1-1-6 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6
KPI4.2
4.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1
4.2-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2
4.2-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3
KPI4.3
4.3-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1
5.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2
KPI5.2
5.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1
5.2-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2
5.2-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3
KPI5.3
5.3-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR6/KPI6.1/6.1-1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
พลศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
3.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-2.pdf
3.1.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-3.pdf
3.1.1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-4.pdf
3.1.1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-5.pdf
3.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-1.pdf
KPI3.2
3.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.1.2-1.pdf
3.2.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-1.pdf
3.2.2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-10.pdf
3.2.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-2.pdf
3.2.2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-3.pdf
3.2.2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-4.pdf
3.2.2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-5.pdf
3.2.2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-6.pdf
3.2.2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-7.pdf
3.2.2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-8.pdf
3.2.2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-9.pdf
KPI3.3
3.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3.1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1.pdf
4.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2.pdf
4.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-2.pdf
4.1.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-1.pdf
KPI4.2
KPI4.3
4.3.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3.2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1.pdf
5.2.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-2.pdf
5.2.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-2.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1.pdf
5.3.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-2.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-1.pdf
6.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-2.pdf
6.1.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-3.pdf
ฟิสิกส์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาไทย
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สังคมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
อุตสาหกรรมศิลป์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สัตวศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การพัฒนาชุมชน
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีสากล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นิติศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาเกาหลี
SAR1
KPI1.1
1.1.-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR1/KPI1.1/1.1.-1-1.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
KPI3.2
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1 .pdf
4.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2 .pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4-1.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5-1.pdf
4.1-2-5-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5-2.pdf
4.1-2-5-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5-3.pdf
4.1-3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-1.pdf
4.1-3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-2.pdf
4.1-3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-3.pdf
4.1-3-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-4.pdf
KPI4.2
4.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1 .pdf
4.2-1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
5.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6.pdf
5.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7.pdf
5.2-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-8.pdf
5.2-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3-1.pdf
5.3-1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3-2.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4-1.pdf
5.4-1-4-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4-2.pdf
5.4-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-6.pdf
5.4-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-7.pdf
5.4-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-8.pdf
5.4-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-3-1.pdf
6.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-3-2.pdf
ภาษาจีน
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาญี่ปุ่น
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาไทย
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.1/2.1-1-2.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.2/2.2-2-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3-2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3-2-2-2.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-10.pdf
4.1-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-11.pdf
4.1-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-12.pdf
4.1-1-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-13.pdf
4.1-1-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-14.pdf
4.1-1-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-15.pdf
4.1-1-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-16.pdf
4.1-1-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-17.pdf
4.1-1-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-18.pdf
4.1-1-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-19.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-20.pdf
4.1-1-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-21.pdf
4.1-1-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-22.pdf
4.1-1-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-23.pdf
4.1-1-24.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-24.pdf
4.1-1-25.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-25.pdf
4.1-1-26.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-26.pdf
4.1-1-27.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-27.pdf
4.1-1-28.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-28.pdf
4.1-1-29.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-29.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-30.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-30.pdf
4.1-1-31.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-31.pdf
4.1-1-32.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-32.pdf
4.1-1-33.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-33.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-8.pdf
4.1-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-9.pdf
KPI4.2
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
4.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2-3-2.pdf
4.2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.1.pdf
4.2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2.pdf
KPI4.3
4.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1.pdf
4.3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
KPI5.2
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.1-2-1.pdf
5.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.1-2-2.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
6.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-3.pdf
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-4.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.docx
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-6.pdf
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-10.pdf
4.1-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-11.pdf
4.1-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-12.pdf
4.1-2-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-13.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-6.pdf
4.1-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-7.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษศึกษา (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
รัฐประศาสนศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วัฒนธรรมศึกษา
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปะการแสดง
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปะและการออกแบบ
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5.pdf
1.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-6.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.1/2.1-1-2.pdf
KPI2.2
2.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1 .pdf
2.2-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.2/2.2-1-2 .pdf
2.2-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.2/2.2-1-3 .pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
3.1-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3 .pdf
3.1-1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4 .pdf
3.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1 .pdf
3.1-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-10.pdf
3.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2 .pdf
3.1-2-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-3 .pdf
3.1-2-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-4 .pdf
3.1-2-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-5 .pdf
3.1-2-6 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-6 .pdf
3.1-2-7 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-7 .pdf
3.1-2-8 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-8 .pdf
3.1-2-9 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-9 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-10.pdf
3.2-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-11.pdf
3.2-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-12.pdf
3.2-2-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-13.pdf
3.2-2-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-14.pdf
3.2-2-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-15.pdf
3.2-2-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-16.pdf
3.2-2-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-17.pdf
3.2-2-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-18.pdf
3.2-2-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-19.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-20.pdf
3.2-2-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-21.pdf
3.2-2-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-22.pdf
3.2-2-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-23.pdf
3.2-2-24.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-24.pdf
3.2-2-25.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-25.pdf
3.2-2-26.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-26.pdf
3.2-2-27.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-27.pdf
3.2-2-28.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-28.pdf
3.2-2-29.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-29.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-10.pdf
4.1-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-11.pdf
4.1-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-12.pdf
4.1-1-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-13.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
4.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-8.pdf
4.1-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-9.pdf
KPI4.2
4.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-4.pdf
4.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-10.pdf
5.1-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-11.pdf
5.1-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-12.pdf
5.1-2-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-13.pdf
5.1-2-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-14.pdf
5.1-2-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-15.pdf
5.1-2-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-16.pdf
5.1-2-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-17.pdf
5.1-2-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-18.pdf
5.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-2.pdf
5.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
5.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-4.pdf
5.1-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-5.pdf
5.1-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-6.pdf
5.1-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-7.pdf
5.1-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-8.pdf
5.1-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-9.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-10.pdf
5.2-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-11.pdf
5.2-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-12.pdf
5.2-1-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-13.pdf
5.2-1-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-14.pdf
5.2-1-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-15.pdf
5.2-1-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-16.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
5.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6.pdf
5.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7.pdf
5.2-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-8.pdf
5.2-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.pdf
5.3-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4.pdf
5.3-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-6-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-6-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2.pdf
5.4-7-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-8-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-8-1.pdf
5.4-9-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-10.pdf
6.1-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-11.pdf
6.1-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-12.pdf
6.1-1-13 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-13 .pdf
6.1-1-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-14.pdf
6.1-1-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-15.pdf
6.1-1-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-16.pdf
6.1-1-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-17.pdf
6.1-1-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-18.pdf
6.1-1-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-19.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-20.pdf
6.1-1-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-21.pdf
6.1-1-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-22.pdf
6.1-1-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-23.pdf
6.1-1-24.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-24.pdf
6.1-1-25.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-25.pdf
6.1-1-26.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-26.pdf
6.1-1-27.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-27.pdf
6.1-1-28.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-28.pdf
6.1-1-29.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-29.pdf
6.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-30.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-30.pdf
6.1-1-31.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-31.pdf
6.1-1-32.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-32.pdf
6.1-1-33.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-33.pdf
6.1-1-34.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-34.pdf
6.1-1-35.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-35.pdf
6.1-1-36.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-36.pdf
6.1-1-37.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-37.pdf
6.1-1-38.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-38.pdf
6.1-1-39.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-39.pdf
6.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-40.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-40.pdf
6.1-1-41.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-41.pdf
6.1-1-42.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-42.pdf
6.1-1-43.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-43.pdf
6.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
6.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-8.pdf
6.1-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-9.pdf
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1 .pdf
1.1-10-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-1.pdf
1.1-10-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-2 .pdf
1.1-10-3 .PDF chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-3 .PDF
1.1-10-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-4 .pdf
1.1-10-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-5 .pdf
1.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1 .pdf
1.1-2-1(1.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(1.1) .pdf
1.1-2-1(1.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(1.2) .pdf
1.1-2-1(1.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(1.3) .pdf
1.1-2-1(2.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.1) .pdf
1.1-2-1(2.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.2) .pdf
1.1-2-1(2.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.3) .pdf
1.1-2-1(2.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.4) .pdf
1.1-2-1(3.1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.1).pdf
1.1-2-1(3.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.2) .pdf
1.1-2-1(3.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.3) .pdf
1.1-2-1(3.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.4) .pdf
1.1-2-1(4.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.1) .pdf
1.1-2-1(4.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.2) .pdf
1.1-2-1(4.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.3) .pdf
1.1-2-1(4.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.4) .pdf
1.1-2-1(4.5) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.5) .pdf
1.1-2-1(4.6) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.6) .pdf
1.1-2-1(5.1 ).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.1 ).pdf
1.1-2-1(5.2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.2).pdf
1.1-2-1(5.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.3) .pdf
1.1-2-1(5.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.4) .pdf
1.1-2-1(5.5).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.5).pdf
1.1-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1 .pdf
1.1-3-1(1.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(1.1) .pdf
1.1-3-1(1.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(1.2) .pdf
1.1-3-1(1.3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(1.3).pdf
1.1-3-1(2.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.1) .pdf
1.1-3-1(2.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.2) .pdf
1.1-3-1(2.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.3) .pdf
1.1-3-1(2.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.4) .pdf
1.1-3-1(3.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(3.1) .pdf