แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน :  เรียงตามชื่อหลักสูตร
คณะ หลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การศึกษาปฐมวัย
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การศึกษาพิเศษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คอมพิวเตอร์ศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เคมี
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยาและการแนะแนว
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นาฏศิลป์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
พลศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ฟิสิกส์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาไทย
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สังคมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
อุตสาหกรรมศิลป์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สัตวศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การพัฒนาชุมชน
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีสากล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นิติศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาเกาหลี
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาญี่ปุ่น
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาไทย
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษศึกษา (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
รัฐประศาสนศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วัฒนธรรมศึกษา
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปะการแสดง
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปะและการออกแบบ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1 .pdf
1.1-10-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-1.pdf
1.1-10-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-2 .pdf
1.1-10-3 .PDF chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-3 .PDF
1.1-10-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-4 .pdf
1.1-10-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-10-5 .pdf
1.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1 .pdf
1.1-2-1(1.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(1.1) .pdf
1.1-2-1(1.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(1.2) .pdf
1.1-2-1(1.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(1.3) .pdf
1.1-2-1(2.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.1) .pdf
1.1-2-1(2.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.2) .pdf
1.1-2-1(2.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.3) .pdf
1.1-2-1(2.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(2.4) .pdf
1.1-2-1(3.1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.1).pdf
1.1-2-1(3.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.2) .pdf
1.1-2-1(3.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.3) .pdf
1.1-2-1(3.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(3.4) .pdf
1.1-2-1(4.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.1) .pdf
1.1-2-1(4.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.2) .pdf
1.1-2-1(4.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.3) .pdf
1.1-2-1(4.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.4) .pdf
1.1-2-1(4.5) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.5) .pdf
1.1-2-1(4.6) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(4.6) .pdf
1.1-2-1(5.1 ).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.1 ).pdf
1.1-2-1(5.2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.2).pdf
1.1-2-1(5.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.3) .pdf
1.1-2-1(5.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.4) .pdf
1.1-2-1(5.5).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1(5.5).pdf
1.1-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1 .pdf
1.1-3-1(1.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(1.1) .pdf
1.1-3-1(1.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(1.2) .pdf
1.1-3-1(1.3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(1.3).pdf
1.1-3-1(2.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.1) .pdf
1.1-3-1(2.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.2) .pdf
1.1-3-1(2.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.3) .pdf
1.1-3-1(2.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(2.4) .pdf
1.1-3-1(3.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(3.1) .pdf
1.1-3-1(3.2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(3.2).pdf
1.1-3-1(3.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(3.3) .pdf
1.1-3-1(3.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(3.4) .pdf
1.1-3-1(4.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(4.1) .pdf
1.1-3-1(4.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(4.2) .pdf
1.1-3-1(4.3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(4.3).pdf
1.1-3-1(4.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(4.4) .pdf
1.1-3-1(4.5) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(4.5) .pdf
1.1-3-1(5.1 ).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(5.1 ).pdf
1.1-3-1(5.2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(5.2).pdf
1.1-3-1(5.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(5.3) .pdf
1.1-3-1(5.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(5.4) .pdf
1.1-3-1(5.5) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(5.5) .pdf
1.1-3-1(6.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(6.1) .pdf
1.1-3-1(6.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(6.2) .pdf
1.1-3-1(6.3) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(6.3) .pdf
1.1-3-1(6.4) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(6.4) .pdf
1.1-3-1(6.5) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(6.5) .pdf
1.1-3-1(6.6) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(6.6) .pdf
1.1-3-1(7.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(7.1) .pdf
1.1-3-1(7.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(7.2) .pdf
1.1-3-1(8.1) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(8.1) .pdf
1.1-3-1(9.1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(9.1).pdf
1.1-3-1(9.2) .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-1(9.2) .pdf
1.1-3-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-3-2 .pdf
1.1-4-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-4-1 .pdf
1.1-4-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-4-2 .pdf
1.1-4-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-4-3 .pdf
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-6.pdf
4.1-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-2-7.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-10.pdf
4.1-3-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-11.pdf
4.1-3-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-12.pdf
4.1-3-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-13.pdf
4.1-3-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-14.pdf
4.1-3-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-15.pdf
4.1-3-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-16.pdf
4.1-3-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-17.pdf
4.1-3-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-18.pdf
4.1-3-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-19.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4.pdf
4.1-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5.pdf
4.1-3-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-6.pdf
4.1-3-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-7.pdf
4.1-3-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-8.pdf
4.1-3-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-3-9.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
4.2-1-6 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-6 .pdf
4.2-1-7 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-7 .pdf
4.2-1-8 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-1-8 .pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6 (1).pdf
6.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/manage/manage_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การตลาด
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การบริหารธุรกิจ (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การบัญชี
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การเป็นผู้ประกอบการ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ธุรกิจระหว่างประเทศ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นิเทศศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการระบบสุขภาพชุมชน (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การสอนวิทยาศาสตร์(ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การออกแบบผลิตภัณฑ์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คหกรรมศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เคมี
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เทคโนโลยีเว็บ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมดิจิทัล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาการคอมพิวเตอร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สถิติประยุกต์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2