แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน :  เรียงตามชื่อหลักสูตร
คณะ หลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.1/2.1.pdf
KPI 2.2
2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.2/2.2.pdf
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1..pdf
4.1.1-2..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2..pdf
KPI4.2
4.2.2-2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.1.pdf
4.2.2-2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.2.pdf
4.2.2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-3.pdf
4.2.2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-4.pdf
4.2.2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-5.pdf
4.2.2-6.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.1.pdf
4.2.2-6.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.2.pdf
4.2.2-6.3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.3.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
KPI5.4
5.4-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-13.pdf
5.4-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-14.pdf
5.4-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
SAR6
KPI6.1
การศึกษาปฐมวัย
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
KPI3.2
3.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-6.pdf
3.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-7.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
KPI4.2
4.2-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-10.pdf
4.2-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-11.pdf
4.2-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-12.pdf
4.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-4.pdf
4.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
4.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-10.pdf
5.2-3-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-11.pdf
5.2-3-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-12.pdf
5.2-3-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-13.pdf
5.2-3-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-14.pdf
5.2-3-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-15.pdf
5.2-3-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-16.pdf
5.2-3-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-17.pdf
5.2-3-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-18.pdf
5.2-3-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-19.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-20.pdf
5.2-3-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-21.pdf
5.2-3-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-22.pdf
5.2-3-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-23.pdf
5.2-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
5.2-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-4.pdf
5.2-3-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-5.pdf
5.2-3-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-6.pdf
5.2-3-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-7.pdf
5.2-3-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-8.pdf
5.2-3-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-11-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-13-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-2.pdf
5.4-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-3.pdf
5.4-3-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-4.pdf
5.4-7-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
6.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-8.pdf
การศึกษาพิเศษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-1 .pdf
1.1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-2 .pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1 .pdf
3.2-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 .pdf
KPI3.3
3.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1 .pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1 .pdf
4.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2 .pdf
4.1-2-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3 .pdf
4.1-3-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1 .rar
4.1-3-2 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 .rar
KPI4.2
4.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1 .pdf
KPI4.3
4.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1 .pdf
4.3-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1 .pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1 .pdf
KPI5.2
5.2-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1 .pdf
5.2-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 .pdf
5.2-3-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 .pdf
5.2-3-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3 .pdf
KPI5.3
5.3-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 .pdf
5.3-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2 .pdf
5.3-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3 .pdf
5.3-1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4 .pdf
5.3-1-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5 .pdf
5.3-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1 .pdf
KPI5.4
5.4-1-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 .rar
5.4-11-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1 .pdf
5.4-12-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1 .pdf
5.4-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1 .pdf
5.4-3-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1 .pdf
5.4-5-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1 .pdf
5.4-9-1 .rar chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1 .rar
SAR6
KPI6.1
6.1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-1 .pdf
6.1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-2 .pdf
6.1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-3 .pdf
6.1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-4 .pdf
คอมพิวเตอร์ศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
เคมี
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยาและการแนะแนว
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นาฏศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2
1.1-1-5 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1
KPI 2.2
2.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1
3.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2
3.1-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3
3.1-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1
3.1-2-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2
KPI3.2
3.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1
3.2-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1
3.2-2-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2
3.2-2-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3
3.2-2-4 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4
KPI3.3
3.3-3-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1
3.3-3-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2
3.3-3-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1
4.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2
4.1-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3
4.1-1-4 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4
4.1-1-5 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5
4.1-1-6 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6
KPI4.2
4.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1
4.2-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2
4.2-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3
KPI4.3
4.3-2-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1
5.1-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2
KPI5.2
5.2-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1
5.2-1-2 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2
5.2-1-3 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3
KPI5.3
5.3-1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1 chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR6/KPI6.1/6.1-1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
พลศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
3.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-2.pdf
3.1.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-3.pdf
3.1.1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-4.pdf
3.1.1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-5.pdf
3.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-1.pdf
KPI3.2
3.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.1.2-1.pdf
3.2.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-1.pdf
3.2.2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-10.pdf
3.2.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-2.pdf
3.2.2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-3.pdf
3.2.2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-4.pdf
3.2.2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-5.pdf
3.2.2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-6.pdf
3.2.2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-7.pdf
3.2.2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-8.pdf
3.2.2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-9.pdf
KPI3.3
3.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3.1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1.pdf
4.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2.pdf
4.1.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-2.pdf
4.1.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-1.pdf
KPI4.2
KPI4.3
4.3.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3.2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1.pdf
5.2.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-2.pdf
5.2.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-2.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1.pdf
5.3.2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-2.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-1.pdf
6.1.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-2.pdf
6.1.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-3.pdf
ฟิสิกส์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาไทย
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สังคมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
อุตสาหกรรมศิลป์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สัตวศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การพัฒนาชุมชน
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีสากล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นิติศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาเกาหลี
SAR1
KPI1.1
1.1.-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR1/KPI1.1/1.1.-1-1.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
KPI3.2
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1 .pdf
4.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2 .pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4-1.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5-1.pdf
4.1-2-5-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5-2.pdf
4.1-2-5-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5-3.pdf
4.1-3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-1.pdf
4.1-3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-2.pdf
4.1-3-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-3.pdf
4.1-3-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2-4.pdf
KPI4.2
4.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1 .pdf
4.2-1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
5.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6.pdf
5.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7.pdf
5.2-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-8.pdf
5.2-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3-1.pdf
5.3-1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3-2.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4-1.pdf
5.4-1-4-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4-2.pdf
5.4-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-6.pdf
5.4-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-7.pdf
5.4-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-8.pdf
5.4-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-3-1.pdf
6.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-3-2.pdf
ภาษาจีน
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาญี่ปุ่น
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาไทย
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.1/2.1-1-2.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR2/KPI2.2/2.2-2-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3-2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3-2-2-2.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-10.pdf
4.1-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-11.pdf
4.1-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-12.pdf
4.1-1-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-13.pdf
4.1-1-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-14.pdf
4.1-1-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-15.pdf
4.1-1-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-16.pdf
4.1-1-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-17.pdf
4.1-1-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-18.pdf
4.1-1-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-19.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-20.pdf
4.1-1-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-21.pdf
4.1-1-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-22.pdf
4.1-1-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-23.pdf
4.1-1-24.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-24.pdf
4.1-1-25.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-25.pdf
4.1-1-26.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-26.pdf
4.1-1-27.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-27.pdf
4.1-1-28.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-28.pdf
4.1-1-29.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-29.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-30.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-30.pdf
4.1-1-31.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-31.pdf
4.1-1-32.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-32.pdf
4.1-1-33.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-33.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-8.pdf
4.1-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-9.pdf
KPI4.2
4.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
4.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2-3-2.pdf
4.2.1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.1.pdf
4.2.2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2.pdf
KPI4.3
4.3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1.pdf
4.3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
KPI5.2
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.1-2-1.pdf
5.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.1-2-2.pdf
5.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
6.1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-3.pdf
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-4.docx chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.docx
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-6.pdf
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-10.pdf
4.1-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-11.pdf
4.1-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-12.pdf
4.1-2-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-13.pdf
4.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-6.pdf
4.1-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-7.pdf
4.1-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-2-9.pdf
4.1-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.1-1-2 Curriculum 2562 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2 Curriculum 2562 B.E..pdf
5.1-1-3 Fresh graudates' Satifaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3 Fresh graudates' Satifaction 2566.pdf
5.1-1-4 Final year stduents'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-4 Final year stduents'satisfaction 2566.pdf
5.1-1-5 Lecturers'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-5 Lecturers'satisfaction 2566.pdf
5.1-1-6 Curriculum 2562 Approvement.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-6 Curriculum 2562 Approvement.pdf
5.1-1-7 Curriculum 2567.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-7 Curriculum 2567.pdf
5.1-1-8 Lecturers'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-8 Lecturers'satisfaction 2566.pdf
5.1-1-9 Line group of IS 1-2567.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-9 Line group of IS 1-2567.pdf
5.1-2-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.1-2-10 Fresh graudates' Satifaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-10 Fresh graudates' Satifaction 2566.pdf
5.1-2-2 Academic service 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-2 Academic service 2566.pdf
5.1-2-3CEFR -TOEIC report 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3CEFR -TOEIC report 2566.pdf
5.1-2-4 Enhancing 4th years student project 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-4 Enhancing 4th years student project 2566.pdf
5.1-2-5 Computer project 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-5 Computer project 2566.pdf
5.1-2-6 TQF 5_1-2565.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-6 TQF 5_1-2565.pdf
5.1-2-7 TQF 5_2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-7 TQF 5_2-2566.pdf
5.1-2-8 Final year stduents'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-8 Final year stduents'satisfaction 2566.pdf
5.1-2-9 Lecturers'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-2-9 Lecturers'satisfaction 2566.pdf
KPI5.2
5.2-1-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.2-1-10 Lecturers assignment satisfaction 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-10 Lecturers assignment satisfaction 2-2566.pdf
5.2-1-11 Teaching evaluation 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-11 Teaching evaluation 1-2566.pdf
5.2-1-12 Teaching evaluatiion 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-12 Teaching evaluatiion 2-2566.pdf
5.2-1-13 Lecturers' Satisfaction 2565.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-13 Lecturers' Satisfaction 2565.pdf
5.2-1-2 Lecturer Assignment System.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2 Lecturer Assignment System.pdf
5.2-1-3 Memo for lectures'interest 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3 Memo for lectures'interest 1-2566.pdf
5.2-1-4 Line Groups.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4 Line Groups.pdf
5.2-1-5 First meeting 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5 First meeting 2566.pdf
5.2-1-6 Teaching timetable 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6 Teaching timetable 1-2566.pdf
5.2-1-7 Memo lecturers'interest 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7 Memo lecturers'interest 2-2566.pdf
5.2-1-8 Teaching timetable 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-8 Teaching timetable 2-2566.pdf
5.2-1-9 Lecturers assignment Satisfaction 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-9 Lecturers assignment Satisfaction 1-2566.pdf
5.2-2-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.2-2-10 TQF 4-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-10 TQF 4-2566.pdf
5.2-2-11 TQF 5_1-2565.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-11 TQF 5_1-2565.pdf
5.2-2-12 TQF 5_2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-12 TQF 5_2-2566.pdf
5.2-2-13 TQF 6-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-13 TQF 6-2566.pdf
5.2-2-14 TQF system satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-14 TQF system satisfaction 2566.pdf
5.2-2-2 TQF submission timeline 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2 TQF submission timeline 2566.pdf
5.2-2-3 Memo for TQF 3_1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3 Memo for TQF 3_1-2566.pdf
5.2-2-4 First meeting 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-4 First meeting 2566.pdf
5.2-2-5 TQF submission timeline 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-5 TQF submission timeline 2566.pdf
5.2-2-6 Memo for TQF 3-2566 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-6 Memo for TQF 3-2566 (1).pdf
5.2-2-7 Memo for TQF 5-2566 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-7 Memo for TQF 5-2566 (2).pdf
5.2-2-8 TQF 3_1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-8 TQF 3_1-2566.pdf
5.2-2-9 TQF 3_2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-2-9 TQF 3_2-2566.pdf
5.2-3-1 Culture and arts project 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 Culture and arts project 2566.pdf
5.2-3-2 Buddhist proverbs handbook.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 Buddhist proverbs handbook.pdf
5.2-3-3 Handbook of tourist attractions in Piang Luang.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3 Handbook of tourist attractions in Piang Luang.pdf
5.2-3-4 Culture and arts project satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-3-4 Culture and arts project satisfaction 2566.pdf
5.2.1-13 Lecturers'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-13 Lecturers'satisfaction 2566.pdf
KPI5.3
5.3-1-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.3-1-10 Lecturers'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-10 Lecturers'satisfaction 2566.pdf
5.3-1-2 Academic Plan 2557 B.E..jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2 Academic Plan 2557 B.E..jpg
5.3-1-3 Academic Plan 2557 B.E...jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3 Academic Plan 2557 B.E...jpg
5.3-1-4 Curriculum 2562.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4 Curriculum 2562.pdf
5.3-1-5 TQF 3_1-2566 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5 TQF 3_1-2566 (1).pdf
5.3-1-6 TQF 3_2-2566 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-6 TQF 3_2-2566 (2).pdf
5.3-1-8 TQF 5_1-2566 (3).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-8 TQF 5_1-2566 (3).pdf
5.3-1-8 TQF 5_2-2565.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-8 TQF 5_2-2565.pdf
5.3-1-9 Covid-19 Prevention guideline 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-9 Covid-19 Prevention guideline 2566.pdf
5.3-2-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.3-2-10 Rechecking ENG 2216 English Grammar 2 in 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-10 Rechecking ENG 2216 English Grammar 2 in 2566.pdf
5.3-2-11 Rechecking ENG 2105 Morphology 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-11 Rechecking ENG 2105 Morphology 2566.pdf
5.3-2-12 Rechecking ENG1205 Introduction to Reading 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-12 Rechecking ENG1205 Introduction to Reading 2566.pdf
5.3-2-13 Rechecking ENG 3301 Popular Liturature and Society 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-13 Rechecking ENG 3301 Popular Liturature and Society 2566.pdf
5.3-2-14 Rechecking ENG 2204 English for Presentation 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-14 Rechecking ENG 2204 English for Presentation 2566.pdf
5.3-2-15 Rechecking ENG 3215 Professional Translation 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-15 Rechecking ENG 3215 Professional Translation 2566.pdf
5.3-2-16 Lecturers'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-16 Lecturers'satisfaction 2566.pdf
5.3-2-2 Handbook of Reevaluation 2557.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2 Handbook of Reevaluation 2557.jpg
5.3-2-3 Reevaluation committee 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-3 Reevaluation committee 2566.pdf
5.3-2-4 Covid-19 Prevention guideline 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-4 Covid-19 Prevention guideline 2566.pdf
5.3-2-5 Reevaluation 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-5 Reevaluation 1-2566.pdf
5.3-2-6 Reevaluation 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-6 Reevaluation 2-2566.pdf
5.3-2-7 Rechecking ENG1102 English Grammar 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-7 Rechecking ENG1102 English Grammar 2566.pdf
5.3-2-8 Rechecking ENG 2303 Introduction to Literature 2566-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-8 Rechecking ENG 2303 Introduction to Literature 2566-1.pdf
5.3-2-9 Rechecking ENG1103 Phonetics and Phonology 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-2-9 Rechecking ENG1103 Phonetics and Phonology 2566.pdf
5.3-3-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1 Academic Handbook 2556 B.E..pdf
5.3-3-10 TQF system satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-10 TQF system satisfaction 2566.pdf
5.3-3-2 Handbook of Reevaluation 2557.jpg chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2 Handbook of Reevaluation 2557.jpg
5.3-3-3 TQF submission timeline 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3 TQF submission timeline 2566.pdf
5.3-3-4 Memo for TQF 3_1-2566 (1).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-4 Memo for TQF 3_1-2566 (1).pdf
5.3-3-5 Memo for TQF 3_2-2566 (2).pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-5 Memo for TQF 3_2-2566 (2).pdf
5.3-3-6 Memo for TQF 5 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-6 Memo for TQF 5 1-2566.pdf
5.3-3-7 Memo fo TQF 5 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-3-7 Memo fo TQF 5 2-2566.pdf
KPI5.4
5.4-11-1 Final year stduents'satisfaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1 Final year stduents'satisfaction 2566.pdf
5.4-12-1 Fresh graudates' Satifaction 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1 Fresh graudates' Satifaction 2566.pdf
5.4-13-1 CEFR &TOEIC report 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1 CEFR &TOEIC report 2566.pdf
5.4-14-1 CEFR &TOEIC report 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1 CEFR &TOEIC report 2566.pdf
5.4-15-1 Job recruitmnet 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-15-1 Job recruitmnet 2566.pdf
5.4-2-1 TQF 2 Curriculum 2562.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1 TQF 2 Curriculum 2562.pdf
5.4-3-1 TQF 3_1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1 TQF 3_1-2566.pdf
5.4-3-2 TQF 3_2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-3-2 TQF 3_2-2566.pdf
5.4-3-3 TQF 4 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-3-3 TQF 4 2566.pdf
5.4-4-2 TQF 5_2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-4-2 TQF 5_2-2566.pdf
5.4-5-1 TQF 7-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1 TQF 7-2566.pdf
5.4-6-1 Reevaluation 1-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1 Reevaluation 1-2566.pdf
5.4-6-2 Reevaluation 2-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2 Reevaluation 2-2566.pdf
5.4-7-1 TQF 7-2565.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1 TQF 7-2565.pdf
5.4-7-2 TQF 7-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-7-2 TQF 7-2566.pdf
5.4-9-1 Self-development report 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1 Self-development report 2566.pdf
5.4.1-1 Curriculum meeting 2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4.1-1 Curriculum meeting 2566.pdf
5.4.4-3 TQF 6-2566.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4.4-3 TQF 6-2566.pdf
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษศึกษา (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
รัฐประศาสนศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วัฒนธรรมศึกษา
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปะการแสดง
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ศิลปะและการออกแบบ
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5.pdf
1.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR1/KPI1.1/1.1-1-6.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.1/2.1-1-2.pdf
KPI2.2
2.2-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1 .pdf
2.2-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.2/2.2-1-2 .pdf
2.2-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR2/KPI2.2/2.2-1-3 .pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
3.1-1-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3 .pdf
3.1-1-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4 .pdf
3.1-2-1 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1 .pdf
3.1-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-10.pdf
3.1-2-2 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2 .pdf
3.1-2-3 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-3 .pdf
3.1-2-4 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-4 .pdf
3.1-2-5 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-5 .pdf
3.1-2-6 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-6 .pdf
3.1-2-7 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-7 .pdf
3.1-2-8 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-8 .pdf
3.1-2-9 .pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-2-9 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-10.pdf
3.2-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-11.pdf
3.2-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-12.pdf
3.2-2-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-13.pdf
3.2-2-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-14.pdf
3.2-2-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-15.pdf
3.2-2-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-16.pdf
3.2-2-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-17.pdf
3.2-2-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-18.pdf
3.2-2-19.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-19.pdf
3.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-20.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-20.pdf
3.2-2-21.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-21.pdf
3.2-2-22.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-22.pdf
3.2-2-23.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-23.pdf
3.2-2-24.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-24.pdf
3.2-2-25.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-25.pdf
3.2-2-26.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-26.pdf
3.2-2-27.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-27.pdf
3.2-2-28.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-28.pdf
3.2-2-29.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-29.pdf
3.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-10.pdf
4.1-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-11.pdf
4.1-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-12.pdf
4.1-1-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-13.pdf
4.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
4.1-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-8.pdf
4.1-1-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-9.pdf
KPI4.2
4.2-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-4.pdf
4.2-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-2-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-10.pdf
5.1-2-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-11.pdf
5.1-2-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-12.pdf
5.1-2-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-13.pdf
5.1-2-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-14.pdf
5.1-2-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-15.pdf
5.1-2-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-16.pdf
5.1-2-17.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-17.pdf
5.1-2-18.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-18.pdf
5.1-2-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-2.pdf
5.1-2-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
5.1-2-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-4.pdf
5.1-2-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-5.pdf
5.1-2-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-6.pdf
5.1-2-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-7.pdf
5.1-2-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-8.pdf
5.1-2-9.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-2-9.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-10.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-10.pdf
5.2-1-11.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-11.pdf
5.2-1-12.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-12.pdf
5.2-1-13.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-13.pdf
5.2-1-14.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-14.pdf
5.2-1-15.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-15.pdf
5.2-1-16.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-16.pdf
5.2-1-2.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
5.2-1-6.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6.pdf
5.2-1-7.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7.pdf
5.2-1-8.pdf chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_